کردستان

استان کردستان با وسعتی حدود ۲۸۸۱۷ کیلومتر مربع در سر حدات غربی ایران و در دشت ها و دامنه های سلسله جبال زاگرس میانی…